Innhold
1
Kommunale aktivitetsmidler 2017

​Kommunale aktivitetsmidler for 2017 er tildelt etter søknad fra klubbene i oktober 2016. 25 klubber har søkt på midler til over hundre gode aktivitetstiltak for, i all hovedak, barn og unge i kommunen vår.

Asker idrettsråd har styrebehandlet tildeling av midlene og tildelt kr 850 000 øremerket kommunale aktivitetsmidler til idrettslagene. I tillegg har Asker idrettsråd benyttet kr 100 000 til prosjekter rettet mot ulike utsatte grupper, dette i henhold til årsmøtevedtak av 2016.

Se endelig tildeling HER

Asker idrettsråd takker klubbene for gode søknader og et fantiastisk engasjement for å sikre attraktive, kvalitetsmessig gode og inkluderende aktiviteter i sine klubber.

2
Snart årsmøtetid i idrettslag

Årsmøtet i idrettslaget skal avholdes innen utgangen av mars.

NIFs nettsider finner du blant annet mal for innkalling til årsmøte, protokoll, revisors beretning, sakliste etc.

Sjekkliste for styret vedrørende forberedelser til årsmøtet. NIF anbefaler at valgkomiteen går i gang med sitt arbeid allerede nå slik at de klarer å finne frem til de beste styrekandidatene i god tid før årsmøtet.

Vi minner om § 5, i lovnorm for idrettslag, kjønnsfordeling ved valg. Hvordan kan/bør en valgkomite arbeide. 

Vi oppfordrer til å ha fokus på å øke andelen kvinnelige ledere dersom det er få kvinner i idrettslagets styre og trenerstab. Dette kan også føre til flere kvinnelige medlemmer i klubben. 

 

 

 I fokus